سلام بچه ها
امروز مهدی سالم اندامی
باشماره ای پی 5.232.54.140
در نظری به شعر من برای امام زمان عج توهین و الفاظ زشتی رو به کار برده بود.
جوابش با امام زمان عج